od 18. god. Potreban broj sati iz pojedinog predmeta:
posjeduje A1 posjeduje B
A2 PPSP 30 - -
PPP 9 - -
UV 20 10 15